Γλωσσάριο

Σταθμός μετάδοσης κινητών επικοινωνιών / Πύργος μετάδοσης κινητών επικοινωνιών

Μια τοποθεσία όπου ένας πάροχος ασύρματου δικτύου έχει εγκαταστήσει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και κεραίες κινητών επικοινωνιών σε έναν πύργο ή μια ταράτσα κτιρίου για τη λειτουργία των ασύρματων δικτύων του.

Σύμβαση μίσθωσης / Μίσθωση ασύρματου δικτύου

Η σύμβαση μεταξύ ενός παρόχου ασύρματου δικτύου ή μιας εταιρείας σταθμών και του ιδιοκτήτη του ακινήτου, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τους οικονομικούς και επιχειρησιακούς όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να λειτουργεί ένας σταθμού μετάδοσης κινητών επικοινωνιών.

Τροποποίηση

Μια αλλαγή ή αλλαγές που έγιναν στην αρχική σύμβαση μίσθωσης (μείωση ενοικίου, μεγαλύτερη έκταση, μεγαλύτερη διάρκεια κ.λπ.).

Παράρτημα/Κροκί

Ένα προσχέδιο, σκίτσο ή προκαταρκτικό σχέδιο της περιοχής που θα καταλάβει ο εκμισθωτής.

Ενοίκιο συν-τοποθέτησης

Το ενοίκιο που καταβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου από επιπλέον παρόχους ασύρματου δικτύου για να τοποθετήσουν τις κεραίες και/ή τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό τους.

Κινούμενη κλίμακα

Οι όροι της μίσθωσης που καθορίζουν πότε και πόσο θα αυξάνεται το ενοίκιο που καταβάλλει ο εκμισθωτής του σταθμού μετάδοσης και ορίζεται συνήθως ως ποσοστό του ενοικίου σε σταθερά διαστήματα.

Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR)

Μέτρηση που χρησιμοποιείται στον προϋπολογισμό κεφαλαίου για την εκτίμηση της κερδοφορίας των πιθανών επενδύσεων.

Το πιστωτικό ρίσκο του εκμισθωτή

Η αξιολόγηση της εκδοθείσας πιστοληπτικής ικανότητας με βάση τον βαθμό επένδυσης, με γνώμονα την πιθανότητα χρεοκοπίας από τον πάροχο.

Δικαίωμα Πρώτης Άρνησης (ROFR)

Διάταξη που περιέχεται στη μίσθωση και επιτρέπει στον πάροχο ασύρματου δικτύου ή στην εταιρεία πύργων να συμφωνεί με μια προσφορά εξαγοράς ή προπληρωμής που γίνεται από τρίτους.

Διευκόλυνση

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας που παραχωρείται σε τρίτους και τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν ιδιοκτησία που δεν τους ανήκει για έναν συγκεκριμένο σκοπό, όπως η κατασκευή δρόμου πρόσβασης, ή η χρήση μέρους γης ή της ταράτσας κτιρίου για τη λειτουργία εξοπλισμού κινητών επικοινωνιών.

Ανταλλαγή 1031

Ένα άρθρο του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ακινήτων να πωλούν συγκεκριμένους τύπους ακινήτων και να επανεπενδύουν τα έσοδα σε ακίνητα παρόμοιου τύπου, έχοντας έτσι απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας.

Κοινοχρησία του Δικτύου (Ran-sharing)

Δημοφιλής μέθοδος που χρησιμοποιείται από παρόχους ασύρματου δικτύου για να αυξήσουν σε ευνοϊκά οικονομικά πλαίσια το εύρος κάλυψής τους μέσω κοινής χρήσης των δικτύων τους.

Παροπλισμός

Απόσυρση εξοπλισμού σταθμού μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών, με αποτέλεσμα τον τερματισμό της σύμβασης της μίσθωσης του σταθμού μετάδοσης.

Εταιρεία Πύργων

Εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους τους σταθμούς στους οποίους οι φορείς ασύρματου δικτύου μισθώνουν χώρο για τις κεραίες τους.

Φύλλο όρων / Γενικές συνθήκες / Επιστολή προθέσεων

Έγγραφο που περιγράφει τους προκαταρκτικούς ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας.

Απόδειξη ενοικίου

Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο ιδιοκτήτης λαμβάνει πληρωμή από τον πάροχο / διαχειριστή εκμετάλλευσης.

Φάσμα

Κύματα ραδιοσυχνοτήτων που μεταδίδουν σήμα.

Πιάτα μικροκυμάτων

Τα πιάτα που είναι εγκατεστημένα στους σταθμούς μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την οπισθόζευξη και τη σύνδεση κίνησης δεδομένων.